موزیک خوان Music Reader

آرشیو مطالب : مجسمه سازی


درگذشت یكی از پیشگامان هنر سینتیك

درگذشت یكی از پیشگامان هنر سینتیك

راه اندازی یازدهمین دوسالانه سرامیك به صورت مجازی

راه اندازی یازدهمین دوسالانه سرامیك به صورت مجازی

بازدیدكنندگان به موزه گوگنهایم نیویورك بازمی گردند

بازدیدكنندگان به موزه گوگنهایم نیویورك بازمی گردند
جدال هنر با كرونا در گفته های یك مجسمه ساز

جنگ جنگ تا پیروزی!

جنگ جنگ تا پیروزی!
موزیک خوان موزیک خوان