موزیک خوان Music Reader

آرشیو مطالب : مجسمه سازی


مجسمه سازی با همراهی مخاطبان در عبور

مجسمه سازی با همراهی مخاطبان در عبور

مشهورترین موسیقیدان هایی که نقاشی خلق کردند

مشهورترین موسیقیدان هایی که نقاشی خلق کردند
یك خوشنویس:

خط تنها شناسنامه هنر ملی ایران است

خط تنها شناسنامه هنر ملی ایران است

گالری گلستان میزبان نمایشگاه زمان های بی بازگشت می شود

گالری گلستان میزبان نمایشگاه زمان های بی بازگشت می شود

یك هنرمند مجسمه ساز بر اثر كرونا درگذشت

یك هنرمند مجسمه ساز بر اثر كرونا درگذشت
سیدمجتبی موسوی:

ساخت مجدد شیرهای میدان حر بهترین چاره بود

ساخت مجدد شیرهای میدان حر بهترین چاره بود
با انتشار یك بیانیه صورت گرفت؛

اعتراض صنفی به برگزاری نخستین جلسه شورای نظارت بر مجسمه های شهری

اعتراض صنفی به برگزاری نخستین جلسه شورای نظارت بر مجسمه های شهری
پیشكسوت هنر مجسمه سازی ایران:

سردیس چهره های ماندگار باید مورد پذیرش همگان قرار گیرد

سردیس چهره های ماندگار باید مورد پذیرش همگان قرار گیرد

درگذشت یكی از پیشگامان هنر سینتیك

درگذشت یكی از پیشگامان هنر سینتیك

راه اندازی یازدهمین دوسالانه سرامیك به صورت مجازی

راه اندازی یازدهمین دوسالانه سرامیك به صورت مجازی

بازدیدكنندگان به موزه گوگنهایم نیویورك بازمی گردند

بازدیدكنندگان به موزه گوگنهایم نیویورك بازمی گردند
جدال هنر با كرونا در گفته های یك مجسمه ساز

جنگ جنگ تا پیروزی!

جنگ جنگ تا پیروزی!
موزیک خوان موزیک خوان